Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy po 1. změně

29. 6. 2008

S T A N O V Y

Samostatných odborů vysloužilců

(po 1. změně)

Část I.

Základní ustanovení

1. Samostatné odbory vysloužilců (dále jen SOV) jsou samostatnou právnickou osobou ve smyslu ustanovení §§ 2 a 9a zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Název právnické osoby v českém jazyce zní: Samostatné odbory vysloužilců. Zkratka názvu právnické osoby zní: SOV.

3. Sídlem sdružení je Praha. SOV vyvíjí činnost na území České republiky.

4. SOV jsou samostatnou odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti zejména zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k organizační složce státu - Ministerstvu obrany ČR, především bývalé vojáky v činné službě. SOV pracují na základě nezávislosti odborů na státu, zaměstnavatelích, politických stranách a hnutích, občanských iniciativách a zájmových sdruženích. Kde to vyžaduje zájem členů, s těmito subjekty spolupracují.

5. SOV se mohou sdružovat s ostatními odborovými organizacemi ke společným akcím, případně s nimi vytvářet jiná sdružení.

6. Cílem SOV je prosazování, obhajoba a ochrana ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních práv svých členů, zejména průběžné zlepšování platových i pracovních podmínek, bezpečnosti práce, zdravotní péče, kulturního vyžití, závodního stravování a bytové situace.

Část II.

Členství

7. Členem SOV může být fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami SOV, organizačním, volebním, jednacím, disciplinárním a finančním řádem a programem SOV a o členství požádá prostřednictvím řádně vyplněné přihlášky o přijetí za člena, včetně prohlášení dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, že souhlasí s tím, aby po dobu členství v SOV orgány SOV zpracovávaly její osobní údaje v míře nezbytné pro odborovou činnost a za tím účelem vedly průkaznou evidenci.

8. Členství vzniká rozhodnutím prezidia SOV, na základě kterého je členovi vydán členský průkaz. Přijetí nových členů dává prezidium SOV na vědomí nejbližšímu členskému shromáždění.

9. Členství zaniká vystoupením člena z SOV (o ukončení svého členství v SOV informuje člen písemně prezidium SOV), vyloučením člena z SOV rozhodnutím členského shromáždění, zrušením SOV, ztrátou nebo omezením způsobilosti člena k právním úkonům nebo úmrtím člena.

10. Každý člen SOV má právo

a) volit zástupce do orgánů SOV a sám být volen,

b) využívat pomoci SOV při prosazování svých zaměstnaneckých práv.

11. Každý člen SOV má povinnost

a) dodržovat organizační, volební, jednací, disciplinární a finanční řád SOV,

b) prosazovat program SOV,

c) podle svých schopností se podílet na činnosti SOV.

Část III.

Orgány SOV

12. Orgány SOV jsou členské shromáždění, prezidium SOV a revizní komise.

13. Členské shromáždění je nejvyšším orgánem SOV.

14. Členské shromáždění rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti SOV formou usnesení. Tato usnesení jsou pro členy a prezidium SOV závazná.

15. Členské shromáždění

a) schvaluje a mění stanovy SOV,

b) schvaluje, mění a ruší organizační, volební, jednací, disciplinární a finanční řád,

c) schvaluje program SOV,

d) volí a odvolává prezidium SOV, předsedu prezidia SOV (dále jen „předseda“), tajemníka prezidia SOV (dále jen „tajemník“) a revizní komisi,

e) posuzuje činnost prezidia SOV, předsedy, tajemníka a revizní komise,

f) schvaluje rozpočet SOV,

g) schvaluje zprávu revizní komise,

h) rozhoduje o zrušení SOV.

16. Prezidium SOV je řídícím a výkonným orgánem SOV mezi členskými shromážděními.

17. Prezidium SOV má - mimo předsedy a tajemníka - 1 až 5 členů.

18. Prezidium SOV

a) je oprávněno jednat jménem SOV,

b) vede seznam členů SOV,

c) hospodaří s majetkem SOV,

d) rozhoduje o přijetí za člena SOV,

e) svolává členské shromáždění nejméně jednou za rok; svolá členské shromáždění vždy, požádá-li o to alespoň nadpoloviční většina členů SOV nebo požádá-li o to předseda revizní komise, a to do jednoho měsíce,

f) zpracovává program a rozpočet SOV,

g) provádí výklad základních dokumentů SOV.

19. Předseda stojí v čele prezidia SOV, zastupuje SOV navenek a je oprávněn jednat jménem SOV.

20. Předseda může jmenovat ze členů prezidia SOV

a) 1. místopředsedu prezidia SOV (dále jen „1. místopředseda“),

b) místopředsedu prezidia SOV (dále jen „místopředseda“). Předseda může rovněž tyto funkcionáře odvolat.

21. Předseda svolává prezidium SOV zpravidla jedenkrát za 3 měsíce a řídí jeho jednání. Mimořádné jednání prezidia SOV svolá předseda vždy do 15 kalendářních dnů od vyžádání alespoň jednou třetinou členů prezidia SOV nebo předsedou revizní komise.

22. Předsedu zastupuje 1. místopředseda, případně místopředseda a nejsou-li tito jmenováni, zastupuje předsedu tajemník. Uvedení funkcionáři jsou rovněž oprávněni jednat jménem SOV. Předseda může taktéž zmocnit písemným pověřením i další členy SOV k oprávnění jednat jménem SOV.

23. Revizní komise má 2 až 3 členy, z nichž volí předsedu revizní komise, který řídí její činnost.

24. Revizní komise

a) kontroluje činnost a hospodaření SOV,

b) pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy, 1. místopředsedy, místopředsedy a tajemníka, jsou-li v rozporu s právními předpisy, stanovami SOV nebo ostatními předpisy SOV; pozastavené rozhodnutí předloží prezidiu SOV,

c) pozastavuje výkon rozhodnutí prezidia SOV, jsou-li v rozporu s právními předpisy, stanovami SOV nebo ostatními předpisy SOV; pozastavené rozhodnutí předloží členskému shromáždění.

25. Funkce člena revizní komise je neslučitelná s výkonem funkce v prezidiu SOV.

Část IV.

Organizační jednotky

26. SOV nezřizuje žádné organizační jednotky, které by byly oprávněny jednat svým jménem.

Část V.

Zásady hospodaření

27. SOV spravuje svůj majetek a hospodaří s ním podle ročního rozpočtu, který schvaluje členské shromáždění.

28. Za hospodaření s majetkem SOV odpovídá tajemník.

29. Finančními příjmy jsou

a) členské příspěvky,

b) dary a dotace,

c) jiné příjmy.

30. Finančními výdaji jsou

a) výdaje na provoz SOV,

b) výdaje na činnost orgánů SOV,

c) jiné výdaje.

Část VI.

Přechodná a závěrečná ustanovení

31. V době do svolání prvního členského shromáždění vykonává funkci prezidia SOV přípravný výbor SOV, přičemž funkci předsedy vykonává zmocněnec oprávněný jednat jménem přípravného výboru SOV.

32. Přípravný výbor SOV svolá do 5 kalendářních dnů od zaslání návrhu o evidenci SOV Ministerstvu vnitra ČR první členské shromáždění, které schválí stanovy SOV a zvolí prezidium SOV a předsedu.

33. Předseda zvolený podle čl. 32 oznámí Ministerstvu obrany ČR do 3 pracovních dnů po svém zvolení zahájení činnosti SOV v rezortu MO.

34. Prezidium SOV zvolené podle čl. 32 svolá do 60 kalendářních dnů po svém zvolení druhé členské shromáždění, které zvolí orgány uvedené v části III. stanov SOV.

35. Stanovy SOV vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem jejich schválení prvním členským shromážděním, s výjimkou čl. 31 a první části věty čl. 32, které vstupují v platnost a nabývají účinnosti dnem 11. června 2007.

36. Stanovy SOV byly změněny dne 19. června 2008 třetím členským shromážděním a jejich 1. změna nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.