Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tři generálové

23. 10. 2008

Předseda prezidia SOV zaslal premierovi a nejvyšším funkcionářům ozbrojených sil České republiky (viz fotogalerie) dopis s tímto textem:

 

"Vážený pane prezidente,

vážený pane předsedo vlády,

vážená paní ministryně,

vážený pane generále,

když jsem se v sobotu dne 18. října 2008 ráno z rozhlasu dozvěděl, že generál Hrabal (podřízený prezidentu ČR) a další dva generálové (podřízení NGŠ AČR) byli policií obviněni z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku, tak jsem si pomyslel, že „boží mlýny opět zamlely“. Když jsem si však vyslechl prohlášení tiskového mluvčího MO a dočetl jsem se i v tisku o možném nepostavení generálů mimo činnou službu na doporučení personální rady a o možnosti mimosoudního vyrovnání, tak jsem si položil otázku: Proč vlastně nebyli generálové postaveni mimo službu, tzn. proč nebyli podle § 9 zákona o vojácích z povolání (dále jen „zákona“) dočasně zproštěni výkonu služby? Stejnou otázku kladu i Vám, pane prezidente a paní ministryně. V případě dočasného zproštění výkonu služby by totiž pobírali krácený plat a pokud by jim závažné porušení služebních povinností nebo spáchaní trestného činu nebylo prokázáno, náležel by jim - po zrušení dočasného zproštění výkonu služby - rozdíl, o který jim byl plat zkrácen. Avšak pokud by došlo k jejich pravomocnému odsouzení pro

a)     úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, potom by se jim krácený plat nedoplácel a nenáležely by jim ani žádné výsluhové náležitosti,

b)     trestný čin a jejich setrvání ve služebním poměru by ohrozilo vážnost ozbrojených sil, potom by se jim plat nedoplácel a byli by propuštěni ze služebního poměru s polovičními výsluhovými náležitostmi.

Proto se mi zdá, že boží mlýny v jejich mletí kdosi značně brzdí, a nabízí se tak zároveň i další otázka: Není to proto, že se jim, pane prezidente a paní ministryně, chystáte vytvořit nepřiměřený časový prostor k tomu, aby si generálové - podle toho, jak se situace bude vyvíjet - mohli podat žádost

a)     o propuštění ze služebního poměru a odejít alespoň s polovičními výsluhovými náležitostmi?

b)     o zkrácení doby trvání služebního poměru (dále jen „závazek“), přičemž Vy této žádosti vyhovíte, a oni budou moci odejít s plnými výsluhovými náležitostmi, které odhaduji zhruba na 40 - 50 tisíc Kč výsluhového příspěvku měsíčně pro každého (zdůrazňuji, že nadosmrti) a s jednorázovou částkou odchodného ve výši šestinásobku jejich průměrného měsíčního hrubého platu, tedy jednorázově cca 350 - 450 tisíc Kč pro každého?

Obě varianty však zavánějí účelovostí, a to především proto, že „obyčejný“ voják by byl zřejmě bez jakéhokoliv uzardění okamžitě dočasně zproštěn výkonu služby a v případě prokázání viny by byl propuštěn ze služebního poměru s maximálně polovičními výsluhovými náležitostmi. Zdůrazňuji, že podle sdělovacích prostředků všichni tři generálové uznali, že na způsobené škodě nesou vinu. Proč je tedy s nimi, pane prezidente a paní ministryně, jednáno jinak, než by bylo jednáno s praporčíky a důstojníky? Nejde v tomto případě o nerovný přístup?

A propos, jak byl, pane prezidente, propuštěn ze služebního poměru generál Zbořil? Odešel na vlastní žádost (dle § 19 odst. 1 písm. k/ zákona) s polovičními výsluhovými náležitostmi (viz § 143 odst. 7 zákona) nebo mu byl na jeho žádost zkrácen závazek a jeho služební poměr poté zanikl uplynutím stanovené doby (viz § 18 písm. a/ zákona) a on odešel s plnými výsluhovými náležitostmi, což by podle mne bylo zjevně účelové, neboť se domnívám, že zkrácením závazku mohlo dojít ke škodě na majetku státu ve výši cca 200.000 Kč (vyplacením plného odstupného) a dále může každý měsíc docházet ke škodě na majetku státu v přibližné výši 23.000 Kč (tj. zhruba ve výši poloviny výsluhového příspěvku generála Zbořila). Zde však, bohužel, musím akceptovat zákonnou obecnou indemnitu, která vylučuje jakékoliv postihnutí prezidenta za cokoliv, kromě velezrady. V podstatě si pan prezident může dělat téměř vše, co uzná za vhodné, bez možnosti jeho postihu, což se týká i případného způsobu propuštění generála Hrabala. Upozorňuji však, že stejně rozsáhlá indemnita se rozhodně nevztahuje na paní ministryni, pokud by např. obdobně účelově jednala v případě jí podřízených generálů a způsobila by tím škodu na majetku státu.

Další otázka, která se musí logicky nabízet je: Pokud se generálové Hrabal a Mazurek chovali nezodpovědně v době svého působení na generálním štábu (jak bylo uvedeno v tisku), nechovali se stejně nezodpovědně, již v době jejich působení ve funkci vojenského představitele ČR při NATO a EU na zahraničním pracovišti v Bruselu, kde zároveň vykonávali pravomoci příkazce operace podle zákona o finanční kontrole? Nemělo by jejich hospodaření na zahraničním pracovišti být, paní ministryně, rovněž prověřeno policií?

Věřte mi, vážení adresáti, že opravdu nechápu, proč by se měl rezort MO s generály dohodnout na mimosoudním vyrovnání, vždyť to, že způsobili více než 600 tisícovou škodu, vrhá špatné světlo i na všechny vojáky a občanské zaměstnance, a to i na bývalé. V tomto světle potom, paní ministryně, vnímám, Vaše „ocenění“ generálů za to - cituji z iDNES.cz: „že se nevyhýbají odpovědnosti, nevytáčejí se a bez výhrad souhlasí s uhrazením škody“, jako naprosto nemístné. Nakonec, co jim také vlastně zbývalo, když zřejmě nechtějí odejít do zálohy s polovičními výsluhovými náležitostmi nebo úplně bez nich?

Za první republiky by se takto provinivší se generálové zřejmě zastřelili, aby se vyhnuli ostudě, ale to od těchto tří generálů nelze zřejmě očekávat, leč bylo by zcela na místě očekávat jejich okamžitou rezignaci na zastávané funkce a podání si žádostí o propuštění z činné služby. To by potom bylo slovo chlapů a ne očekávat, že když se mimosoudně s rezortem MO vyrovnají (já tomu ale rozumím tak, že si ve skutečnosti koupí odpustek, který možná ani nedosáhne v tisku zmiňovaných 628.000 Kč), tak budou moci v ozbrojených silách setrvat a pokračovat v činné službě ve svých vysokých postech. Jak k nim ale budou vzhlížet jejich podřízení, jakou budou mít u nich tito generálové autoritu, kdo je bude poslouchat, komu budou schopni zavelet, nebudou jen lidem pro smích? A jakou bude mít AČR, MO a prezidentská kancelář reputaci v očích veřejnosti, když generálové po takovémto prohřešku zůstanou ve svých hodnostech a funkcích?

Přece není možné, aby rezort MO přistoupil na jednostranně - pro generály - výhodnou dohodu, když z jejich strany došlo ke zjevnému poškození dobrého jména ozbrojených sil? Takovým přístupem, kdy, pane prezidente a paní ministryně, necháte generály v jejich funkcích či je necháte odejít s plnými výsluhovými náležitostmi, důvěryhodnost ozbrojených sil opravdu nezvýšíte.

Za velmi úsměvnou považuji i informaci o usnesení personální rady ministryně obrany - cituji z iDNES.cz: „že navzdory obvinění z trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku nebudou generálové Rotrekl s Mazurkem - alespoň prozatím - postaveni mimo službu.“ Osobně jsem čím dál, tím více přesvědčen, že tento orgán, který jste si svým rozkazem, paní ministryně, zřídila, Vám umožňuje alibisticky se schovávat za usnesení rady a nenést za svá rozhodnutí žádnou odpovědnost. Mimochodem Samostatné odbory vysloužilců upozornily na tento alibismus již dne 4. července 2008 v čj. 16/2008-SOV v rámci připomínkového řízení k RMO ke zřízení personální rady. Žádám Vás, paní ministryně, o informaci, kolik členů personální rady se hlasování o dočasném zproštění výkonu služby dotyčných generálů zúčastnilo, kolik členů bylo pro dočasné zproštění a kolik se hlasování zdrželo.

Dalším bodem, který mi vehnal úsměv do tváře, byla zmínka o škodní komisi, která byla k šetření škody vytvořena. Žádám Vás, paní ministryně o zaslání seznamu členů komise, abych si mohl udělat obrázek o jejich nepodjatosti, a jen doufám, že se v něm neobjeví jména osob, které pracovali či pracují v bezprostřední podřízenosti uvedených generálů. Osobně si myslím, že by měla být na Generálním štábu AČR (včetně zahraničních pracovišť v podřízenosti NGŠ AČR) provedena hloubková kontrola hospodaření, avšak nikoliv Úřadem finanční služby AČR, který je podřízen NGŠ AČR, nýbrž Nejvyšším kontrolním úřadem.

Věřte mi, vážení adresáti, že jako bývalý voják i občanský zaměstnanec se za jednání zmiňovaných generálů opravdu stydím, ale rovněž tak se stydím i za slabošské a alibistické rozhodování vrcholných představitelů velení ozbrojených sil, i když toto stydění má již delšího trvání. Řekl bych, že spouštědlem - mého stydění se za vedení rezortu MO - se stal „incident“ (možná by tam ani ty uvozovky nemusely býti), kdy jste, paní ministryně, poprvé zapěla „Píseň o radaru“, a od té doby se za čelné představitele ozbrojených sil stydím takřka nepřetržitě - např. reorganizace RFO a posádkových hudeb (jednou ano, potom ne); komplexní audit, který však nebyl a zřejmě nebude nikdy dokončen; degradace-povýšení-degradace plukovníka/vojína Šmídy; kauza generála Zbořila atp.

A propos, žádám Vás, paní ministryně, resp. pane generále, aby mi byl zaslán přehled veškerých akcí, kterých se účastnili v roce 2007 a 2008 všechny vojenské hudby, formou tabulky v členění:

Datum

název akce

místo

konání akce

vojenská hudba

počet účinkujících

druh použitého služebního vozidla

počet najetých km

A já se budu na oplátku modlit, aby se akce netýkaly např. „hraní“ pro domovy důchodců či hasiče v městech a obcích, kde je starostou křesťanský demokrat.

Pane předsedo vlády, nepřišel již čas vyčistit řádně a razantně Augiášův chlév též i na ministerstvu obrany a generálním štábu? Neměla byste, paní ministryně, konečně rezignovat na Váš úřad? Ale Vy mi zřejmě neodpovíte, Vy totiž téměř nikdy nereagujete a snažíte se pouze delegovat věci, které patří do Vaší působnosti, na někoho jiného a sama se zabýváte ještě tak péčí o veterány ze 2. světové války a zvyšováním svojí vlastní popularity - stačí si prolistovat pár čísel A-reportu a člověk by si mohl skoro myslet, že je to časopis určený takřka výhradně pro Vaši osobní prezentaci, samozřejmě za peníze daňových poplatníků.

A ještě by mne, pane prezidente, opravdu velice zajímalo, kdo Vám doporučil generály Zbořila a  Hrabala do funkce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky? Samozřejmě si přitom nemůžu nepoložit otázku, zda se jich chtěl někdo pouze zbavit, nebo Vám chtěl jenom přidělat starosti? Ale naštěstí již paní ministryně zřídila svou personální radu, takže věřím, že příští doporučený voják bude jistě mnohem bezproblémovější než jeho dva předchůdci.

Závěrem chci, pane prezidente, vyjádřit svou víru v to, že odpovědně zvážíte, zda by bylo vhodné, aby se generál Hrabal - s ohledem na výše uvedené - účastnil jako náčelník VKPR oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu (zejména slavnostní přísahy, jmenování nových generálů, vojenské přehlídky a udělování státních vyznamenání) po Vašem boku. Osobně se domnívám, že ho při těchto slavnostních aktech velmi dobře nahradí i jeho zástupce.

Vážení, žádám o odpovědi na moje otázky a jsem s úctou

Josef Tomek"

 

Náhledy fotografií ze složky 3 G

Komentáře

Přehled komentářů

Stížnosti, vlci a "beránci" - část I.

(J. Čech, 10. 11. 2008 22:04)

Koukám, že do plno věcí pěkně zostra šijete. Jen abyste si nakonec pro sebe neušil svůj poslední rubáš (do penálu). Všichni ti lidé, kterým se znelíbíte, mají samozřejmě pistolky a i jiné věci a možnosti k umlčení, což samozřejmě víte.

Podle všeobecných poznatků a zkušeností běžných občanů tohoto státu až do příchodu Topolánka k lizu to vypadalo s vyřizováním nepravostí tak, že když jste si na něco stěžoval rovnou u toho Nejvyššího, to znamená u samotného Pána Boha, tak ten Vám prostřednictvím svého sekretáře archanděla Gabriela odepsal, že Vaší Věc postoupil k vyřízení svatému Petrovi, čímž považuje Vaši věc za vyřízenou.

Svatý Petr Vám poté prostřednictvím své sekretářky Máří Magdalény odepsal, že Vaší Věc postoupil k vyřízení věcně, odborně a místě příslušnému poustevníkovi Pucifousovi úřadem v jeskyni na Sahaře, čímž považuje Vaší věc rovněž za vyřízenou.

Poustevník Pucifous velice dlouho nikterak nereagoval, protože předpokládal, že Vaše počáteční naštvání, které Vás vedlo k napsání a odeslání stížnosti, Vás již přešlo, čímž se stížnost sama od sebe vyřídila a není třeba na ní reagovat a tím Vám jí vlastně připomínat, poněvadž měl za to, že jste na ni pravděpodobně již zapoměl. Pokud jste však na ni nezapomněl a stále jste urgoval její vyřízení, pak poustevník Pucifous na tyto urgence rovněž nikterak nereagoval, protože předpokládal, že jste se časem svým neustálým urgováním unavil a celá Vámi vyvolaná záležitost Vás přestala již bavit, protože jste časem musel řešit nějaké jiné své problémy a záležitosti. Poustevník Pucifous tudíž celou záležitost s Vaší stížností v průběhu předlouhého času vědomě a cíleně směřoval k jejímu samovolnému vyšumění, poněvadž nikdo z odpovědných osob, organizací, či institucí na nic záměrně a úmyslně nijak nereagoval.

Stížnosti, vlci a "beránci" - část II.

(J. Čech, 10. 11. 2008 22:02)

Pokud jste však byl neúnavný a vytrvale jste urgoval vyřízení své stížnosti, pak teprve až po zhruba deseti urgencích na vyřízení Vaší Věci Vám poustevník Pucifous odepsal, že vzhledem k tomu, že jste již od Pána Boha i od svatého Petra obdržel doporučené dopisy, jejichž převzetí jste vlastnoručně podepsal, v nichž Vás oba shodně informují o tom, že Vaše Věc byla kladně vyřízena, tak doručením těchto dopisů vstoupilo vyřízení Vaší Věci v platnost. Proto již není co vyřizovat.

Dále Vám sdělil, že pokud však budete i nadále posílat nějaké další Vaše věci k vyřízení a pokud budete i nadále urgovat jejich vyřízení, pak je zřejmé, že podle znění zákona o vyřizování Věcí jste notorický stěžovatel a tudíž na základě tohoto zákona již nebudou žádné Vaše Věci reflektovány a nebude na ně nikterak reagováno. Tímto způsobem byla Vaše Věc řádně a podle platného práva vyřízena i přesto, že ve skutečnosti vyřízena nebyla. A u nikoho jiného než opět u toho Nejvyššího si stěžovat nemůžete. A když si stěžovat budete, tak následný postup bude - viz výše od samého počátku.

Po nějakou dobu mnoha věcem pomohla publicita ve veřejných sdělovacích prostředcích (masmédiích). To se pak některé věci skutečně daly do pohybu a muselo být na ně nějakým způsobem reagováno. To se však změnilo právě příchodem Topolánka k lizu, který vynalezl velice účinný způsob, jak totálně (totalitárním způsobem) zlikvidovat veřejné sdělovací prostředky v jejich údajné funkci "hlídacích psů demokracie". V tom mu ani po paty nesahá vůbec žádný totální představitel v současnosti a ani v minulosti.

Po jeho příchodu k lizu se nepříjemné Věci, které jsou zveřejněny a případně i propírány v masmédiích, dají jednoduše k vyřízení justici, tj. státním zástupcům (prokurátorům) a soudcům. Pokud by však některý státní zástupce anebo soudce chtěl Věc vyřídit spravedlivě podle platného práva, tak se prostě vymění, odvolá, přeloží anebo přímo příkladně potrestá pro výstrahu ostatním justičním pracovníkům, kteří by náhodou ještě chtěli pracovat a rozhodovat spravedlivě, nestraně, poctivě a v souladu s platným právním řádem.

Stížnosti,vlci a "beránci" - část III.

(J. Čech, 10. 11. 2008 22:02)

Věc se poté dá k vyřízení v jeho záležitostech již předtím osvědčenému státnímu zástupci anebo soudci, kteří jsou členy tzv. justiční mafie a kteří se tím pádem o vyřízení Věci postarají tak, že je vyřízena přesně podle požadavků Capa di tutti capi (kmotra všech kmotrů). Tito státní zástupci či soudci (anebo obecně justiční orgány či policie) vydají své rozhodnutí přesně podle jeho přání a zadání, které po doručení nabude právoplatnosti.

Tím jsou dokonale umlčena všechna masmédia a i ostatní poctiví a slušní občané, protože v údajném právním státě je nepřípustné zpochybňovat platná rozhodnutí státních zástupců a soudů (obecně justičních orgánů). Právoplatná soudní rozhodnutí jsou podle platného práva závazná pro všechny, tedy i pro masmédia. Pokud by někdo z masmédií chtěl i přesto tato soudní rozhodnutí zpochybňovat a nerespektovat je, pak se sám dostane před soud, kde se s ním justiční mafie rázně a po svém vypořádá, takže si podruhé (pokud již vůbec tuto možnost ještě bude mít) pořádně rozmyslí publikovat něco, co by se náhodou mohlo těm nahoře aspoň trochu znelíbit.

V tomto státě tudíž není pro obyčejné řadové občany, kteří si nenakradli milióny či již v dnešní době i miliardy, odvolání ani dovolání vůbec k nikomu. Pro ně vůbec žádná spravedlnost neexistuje, protože si nenakradli žádné prostředky na podplácení rozhodujících činitelů. Zatímco ti, co si nakradli ty nejvyšší částky a ti tam úplně nahoře, jsou nepostižitelní a tím i beztrestní, ať již dělají či nedělají cokoliv. Čím víc si kdo nakradl a čím vyšší kdo pozici zastává, tím je nepostižitelnější a tím i beztrestnější.

Stížnosti, vlci a "beránci" - část IV.

(J. Čech, 10. 11. 2008 22:00)

Všichni ti nahoře totiž tvoří řetězec, který je v jejich nepravostech propojuje a podporuje. Když by případně některý článek tohoto řetězu mohl dojít k úhoně a tím prasknout, tak ostatní článkové v tomto řetězu mu ihned přispěchají na pomoc tak, aby oni sami tímto možným prasknutím tohoto jednoho článku řetězu nepřišli ke své vlastní úhoně, tím i ke svému vlastnímu prasknutí a tím i ke ztrátě své vlastní pro ně velice výhodné pozice v řetězci.

Představa, že všichni ti nejvyšší tam nahoře jsou jen samí hodní beránci a jen někdy se mezi nimi objeví nějaký ten zlý a nehodný vlk, je mylná. A představa, že když někdo beránky tam nahoře upozorní na to, že mezi nimi je zlo činící vlk (čili zločinec), takže by se měli toho vlka ihned zbavit a že tito hodní beránci se tohoto zločinícího vlka opravdu okamžitě zbaví a zlikvidují ho, je také mylná.

Ve skutečnosti je to tak, že všichni ti hodní beránci tam nahoře jsou jen hodně prohnaní vlci, kteří si na sebe před veřejností navlékli beránčí roucha, takže před veřejností vypadají a chovají se jako ti nejhodnější beránci. Jen občas se některému takovémuto "beránkovi" před veřejností sveze z vlčího těla beránčí roucho a veřejnost na nějakou chvíli vidí pod tímto rouchem kus vlka.

Když na to někdo z veřejnosti (jako například Vy osobně) poukáže a těm hodným beránkům řekne, že ten "beránek" je ve skutečnosti zločinící vlk, tak ti hodní beránkové okamžitě řeknou tomu odkrytému "beránkovi", aby se velice rychle opět zakryl tím svým beránčím rouchem a případně ho přemístí na nějaké jiné (většinou vyšší) místo, aby nebyl té veřejnosti, kde byl odhalen, na očích. Tím se ten odhalený "beránek" ztratí z očí veřejnosti a po nějaké chvíli se i jeho předchozí odhalení vytratí z mysli této veřejnosti, protože tu časem budou nějaké další problémy a kauzy, které případ odhaleného zločinného vlka opět důkladně zahaleného do beránčího roucha odsunou do pozadí a poté až do úplného ztracena.

Stížnosti, vlci a "beránci" - část V.

(J. Čech, 10. 11. 2008 21:59)

Pokud by však někdo z té veřejnosti (jako například Vy) neustále trval na tom, že ten opět do beránčího roucha zahalený a na jiné místo přemístěný "beránek" je pořád ve skutečnosti ten zločinící vlk, tak ti hodní beránkové tam nahoře veřejnosti řeknou, že každý z té veřejnosti se může na vlastní oči přesvědčit, že ten neprávem osočený "beránek" je skutečně velice hodný a čest a úctu si zasluhující beránek všemi svými dosavadními činy dokazující a zasluhující si být členem jejich Ctihodné beránčí společnosti. Takže tím každému z veřejnosti přece musí být na první pohled zřejmé, že ten stěžovatel je vlastně podlý a prolhaný zlotřilec, který zasluhuje jen co možná nejostřejší odsouzení a příkladné potrestání, aby si již nikdo nic takového proti tomuto prokazatelně zasloužilému beránkovi a potažmo i proti ostatním beránkům z jejich Ctihodné společnosti nikdy nic nedovoloval.

Pak ti hodní beránkové za plného souhlasu veřejnosti toho stěžovatele co nejpřísněji odsoudí a tento stěžovatel poslední, co ve svém životě uvidí, budou vlčí tesáky a ostré zuby těch hodných "beránků", kteří ho již nepokrytě a nezakrytě sežerou, protože ten stěžovatel již po své smrti nebude moci veřejnosti prokázat, že ho ve skutečnosti sežrala smečka vlků v rouše beránčím z jejich Ctihodné společnosti, která ho předtím za plného souhlasu veřejnosti odsoudila.

Navíc ze zkušeností mnohých vím, že ten beránek, který na veřejnosti mluví tím nejsladším jazykem, je ve skutečnosti i v zákulisí ten nejprohnanější, nejlstivější a totálně bezcharakterní vlk s těmi největšími tesáky a nejostřejšími zuby. Takoví, kteří před veřejností mají plnou hubu medu, obvykle za sebou mívají plnou cisternu jedu. Tak na takové "beránky" si musí člověk dát ten největší pozor, poněvadž takoví jsou nejzákeřnější a nejkrutější. Na ty si tedy musíte dát hodně velký pozor a být před nimi neustále ostražitý i Vy osobně.

Bylo by opravdu velice nepříjemné, abyste přišel k úhoně jen proto, že to myslíte a také se chováte dobře a čestně podle svého nejlepšího a nejčistšího svědomí. Ale ti "beránci" tam nahoře žádné svědomí (natož čisté) ani skrupule nemají. Ti mohou pěkně zatočit s každým a zakousnout úplně každého, tedy i Vás!!!!! Tak bacha na to a především na ně!!!!!!!

Ad Fanda 4.11./17:59

(Josef TOMEK, 6. 11. 2008 0:25)

Ahoj Fando, díky za mírně zmatený (alespoň pro mne) komentář, takže to vezmu radši postupně:
1) Kam mám psát a jakou adresu? Jestli myslíš emailovou, tak ta na SOV je uvedena v záhlaví tohoto webu a pokud snad myslíš moji, tak ta je uvedena ve fotogalerii na snímku "email".
2) Co bylo na ŠISu dobrým zvykem? Já byl totiž spíše na FISu...
3) Proč bych neměl být až tak "nasra..j"? Vždyť se tady zjevně účelově vytváří pro generály prostor, aby i tehdy, budou-li uznáni vinnými, byli propuštěni do zálohy s plnými výsluhovými náležitostmi. Já si dokonce myslím, že "nasra..ej" by měl být každý daňový poplatník!
4) Jak si s tebou můžu popovídat, když nevím čí Franta vlastně jsi? Možná, ale stačilo, kdybys napsal do komentáře svoji adresu, jak bejvalo na ŠISu dobrým zvykem :-)
5) Zajímalo by mne, čím bys mne trošku uklidnil? Ty snad už víš něco o tom, že s paní Vlastou se v nové vládě již nepočítá? A že potom nový ministr/nová ministryně propustí ty, co dělají armádě ostudu?
Zdravím tě a ozvy se mi např. na email sov.predseda@seznam.cz

Ad Tomáš Novosad+marta

(Josef TOMEK, 4. 11. 2008 23:39)

Vážená paní Marto (4.11./10:16), vážený pane Novosade (4.11./08:36), děkuji mnohoklrát za vyjádření souhlasu s mým dopisem. Trošku mne však mrzí rezignace obsažená ve Vašich komentářích, cituji: "Co s tím ale naděláme v tomto chaosu a bordelu." a "S tímto si myslím stejně nikdo nehne..."
Dělat se dá vždy něco - Vy už jste například udělali něco tím, že jste vyjádříli svůj souhlas s mým textem. Ještě lepší, si myslím, by bylo, kdyby dejme tomu tisíc lidí napsalo - samozřejmě každý zvlášť - konkrétní stížnost adresovanou ministryni Parkanové (možná již brzy novému ministrovi) na to, co se mu v ozbrojených silách nelíbí (a je toho zřejmě "hafo"). Z takto cílených stížností by se zaměstnanci její kanceláře, kabinetu a inspekce sice patrně zbláznili, leč ministryně by musela tyto stížnosti řešit v zákonných lhůtách. Problém je v tom, že lidé se na nepravosti bojí poukazovat (neb nechtějí přijít o práci, nechtějí být šikanování atp.), a tím to vedení rezortu strašně usnadňují a vedení rezortu to tak samozřejmě vyhovuje. Je třeba si však neustále uvědomovat, že ministerstvo obrany není soukromou firmou, ale věcí veřejnou, financovanou z kapes nás všech, což znamená, že na jeho činnosti (tím spíše na nekalé činnosti) má právo se dotazovat a žádat o jejich nápravu každý, kdo "přispívá".
Pozn.:
1) Kdo se bojí se pod stížnost podepsat (neb má strach z mobbingu či jiné diskriminace), tak ať hlavně stížnost neposílá anonymně = existuje přece tolik krásných jmen, příjmení a adres.
2) Stížnost se dá poslat i emailem na "e-podatelnaMO@army.cz" - je to mnohem jednodušší.
3) Pokud stížnost obsahuje skutečnosti mající blízko k trestnému činu, potom je vhodné poslat kopii (platí též pro email) i PČR či Vojenské policii.

Ad Rezník+Petros+Pavelka+Eva+Rath

(Josef TOMEK, 4. 11. 2008 20:15)

Milá "Veroniko" (nebo jak se ve skutečnosti jmenujete), děkuji Vám za zaslání pěti komentářů
- Neokopavejte kotniky - Lubos Reznik, 31.10./21:21
- Další psychopatický stěžovatel - Petros, 31.10./21:39
- Nic moc - Jan Pavelka, 01.11./03:26
- To jsou, ale žvásty - Eva M., 01.11./19:56
- Vitej mezi námi - David Rath, 01.11./20:00,
které jste sice odeslala vždy pod jiným jménem, avšak - bohužel - ze stejné IP adresy(!), a to 24.253.148.97 neboli ip24-253-148-97.hr.hr.cox.net. Možná by to, vážená slečno/paní, občas chtělo změnit počítač, resp. proxy server, z něhož svůj názor odesíláte, aby se IP adresa neustále neopakovala - doporučuji Vám např. zajít odeslat komentář z nějaké internetové kavárny. Avšak při Vámi zasílaném počtu komentářů (v tomto případě pěti), by to zřejmě chtělo i ty kavárny občas prostřídat.
A proč jsem Vás oslovil zrovna "Veroniko"? Prostě jsem čerpal z Vašeho dalšího názoru umístěného na webu České televize (viz fotogalerie), který jste odeslala pod tímto jménem (možná i pravým). Ještě jednou děkuji a věřím, že se i nadále na webových stránkách SOV budou Vaše komentáře objevovat, byť třeba zase pod jinými krycími jmény.

tomku

(fanda, 4. 11. 2008 17:59)

Pepo, proč tam nepíšeš adresu? Bejvalo to dobrým zvykem na šisu, nebo že bys byl až tak nasr..ej? Rád bych si s tebou na tohle téma popovídal, třeba by ses trošku uklidnil. Ve vší počestnosti Franta.

souhlasím

(marta, 4. 11. 2008 10:16)

Sleduji dlouho situaci v armádě, jsem stále ještě aktivní,ale už jsem se rozhodla odejít. Nejenom tato situace, kterou nastiňujete mi zvyšuje tlak, je spousta nepravostí, ale to je asi všude a tady je to obzvlášť vidět. Jsem už znechucená z toho všeho a taky z toho, co se chystá. Proto odcházím. S tímto si myslím stejně nikdo nehne, protože i toto patří do nebyvíravých praktik vysoké politiky. Pouze na malého člověka je velký bič, na velké a mocné si nikdo dovolovat nebude. Myslím, že jinde v zahraničí by už byli odstaveni mimo službu. Pro nás to asi zas tak velký skandál není.

Souhlas

(Tomáš Novosad, 4. 11. 2008 8:36)

Vážený pane, plně sdílím Vaše pocity a souhlasím s Vaším článkem. Jsem také bývalý voják a necítím žádné ukřivdění a pod, jak se třeba Vám někteří pisálkové snaží podsouvat. Dění v armádě sleduji a také se mi nelíbí. Co s tím ale naděláme v tomto chaosu a bordelu.

Ad Pavel 31.10./08:24

(Josef TOMEK, 2. 11. 2008 2:10)

Pavle (mimochodem, díky za historicky první komentář), tady jde spíš o to, že slovo „MŮŽE“ je využíváno pro uvedené generály (+ pro gen. Zbořila) ve smyslu „NEMUSÍ“, ale pro ostatní vojáky mimo generálský sbor je využíváno ve smyslu „MUSÍ“. Kdyby totiž nešlo o generály, tak jsem přesvědčen, že každého jiného vojáka by zprostili výkonu služby téměř okamžitě. Nebo snad víte, ze svého okolí o nějakém obviněném vojákovi, který nebyl zproštěn výkonu služby? Natož, když je obviněn ze škody vyšší než 600.000 Kč, resp. přesahující 200.000 Kč (což je průměrná částka na každého z obviněných).
Rovněž se domnívám, že i nakládání se slovem „MŮŽE“ se nesmí zvrhnout v „cochcárnu“ zapáchající klientelismem, ale musí být vázáno např. na dodržování rovného přístupu či třeba i na hledisko hospodárnosti. Otázka: Skutečně ti tři generálové nyní někomu „velí“, když po jejich obvinění a vlastním přiznání ztratili téměř veškerou autoritu? Zřejmě nevelí nikomu, tak by za to zřejmě ani neměli brát plný plat.
Podotýkám, že primárně v mém dopise šlo však o to, aby uvedení tři generálové - v případě prokázání jejich viny - neodešli do zálohy s plnými výsluhovými náležitostmi.

Vitej mezi námi

(David Rath, 1. 11. 2008 20:00)

Vážený soudruhu Tomku, tvůj příspěvek mi udělal velkou radost, jelikož si myslím, že máš v sobě potencial, který může naše strana využít. Přeji ti hodně úspěchů v tvé práci, jdi pořádně do nich. Neměl bys zájem o místo radního pro bezpečnost v našem kraji? Dej mi vědět, jestli to chceš s námi zkusit.

To jsou, ale žvásty

(Eva M., 1. 11. 2008 19:56)

Proč ten nepřátelský tón? Kdo a čím ublížil předsedovi prezídia SOV?

Nic moc

(Jan Pavelka, 1. 11. 2008 3:26)

Je zcela evidentní, že se zde jedná o vyřizování účtů docela nečestným způsobem. Je to pěkný bulvár, fuj.

Další psychopatický stěžovatel

(Petros , 31. 10. 2008 21:39)

Pane Tomek, doporučuji, abyste svůj psychopatický výlev podpořil ještě protestní hladovkou. MUDr. Chocholoušek by měl radost, kdyby vás dostal do péče. Takový profesionální stěžovatel se jen tak nevidí. Čeho jste vůbec dosáhl ve své dosavadní kariéře? Čim se vůbec živíte v dnešní době? Je mi vás skutečně líto.

Neokopavejte kotniky

(Lubos Reznik, 31. 10. 2008 21:21)

Pane Tomek, co jste to za cloveka, ze neumite jednat primo s lidmi a schovavate se za nejakou pochybnou odborovou organizaci. Jestli jste mel nekdy behem svych aktvit v resortu MO CR jakekoliv problemy, mel jste je resit a ne zustat stranou a cekat na vhodnou prilezitost, kdy zacnete lidem okopavat kotniky, jelikoz to asi jinak neumite. Nebudte tolik zakomplexovany a uvolnete se.

Mimo službu

(Pavel, 31. 10. 2008 8:24)

Souhlasím s tím co zde píšete, ale na druhou stranu v Zákoně 221/1999 Sb. §9 je "může být voják dočasně zproštěn výkonu služby ve svém služebním zařazení na dobu nejvýše 3 měsíců" dále pak ministr (ministrině) může tuto prodloužit o další 3 měsíce. Ale jde o to slovíčko "může". Na jistou obhajobu vojáků jen přidám "Armáda je obrazem společnosti".