Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdanění výsluhových náležitostí projedná vláda!

19. 9. 2010

Ministr financí předložil do vlády návrh novely zákona o daních z příjmů, který dne 22. září 2010 projedná vláda na své schůzi a který obsahuje i ustanovení o zdanění výsluhových náležitostí a přídavku na bydlení.

 

Ze stanovisko předsedy Legislativní rady vlády (ministra spravedlnosti Pospíšila) ze dne 13. září 2010 k novele tohoto zákona - viz http://eklep.vlada.cz/eklep/getAttachment?id=lrv_rack89a9y5gu.doc, vyplývá, že předseda LRV vládě doporučuje schválit, aby
 
- výsluhové náležitosti v ozbrojených sborech byly od 1. ledna 2011 zdaněny 15% sazbou  (výjimkou je pouze úmrtné)
 
- přídavek na bydlení byl od 1. ledna 2011 zdaněn spolu s platem 
 
- Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení, což by znamenalo, že nebude projednáván ve výborech!

 

18. a 19. září 2010 zaslal předseda prezidia SOV předsedovi vlády a všem členům vlády (kromě ministra financí - protože to by byla jen ztráta času) emailem dopis, v němž je vyzval, aby zdanění výsluhových náležitostí a přídavku na bydlení zamítli - dopis pro předsedu vlády naleznete ve  fotogalerii (snímek 7.) - dopisy ostatním členům vlády jsou identické. 

 

Náhledy fotografií ze složky zdanění výsluh a PnB

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Další škty fondy FKSP

(NA dovoleno leda , 8. 2. 2011 9:49)

NA dovolenou leda tak do Pelhřimova maj tam nové krematorium tak se tam zajed podívat ať víme do čeho jdeme .
Další škty fondy FKSP z původních 15 000 a 10 000 v roce 2010 letos jen 3000 a 6000

Výsluha versus právní stát

(Veterán vysloužilec nebo jenom nepotřebný odpad ?, 25. 1. 2011 23:04)

Výsluha versus právní stát
ČR zapomíná na válečné veterány a vysloužilce ? Co se týče daní z výsluh veteránů a vysložilců tak ne !
http://www.ct24.cz/domaci/113326-cesko-zapomina-na-valecne-veterany/

Začíná boj o zdanění výsluh

Praha - Péče o novodobé válečné veterány v Česku zaostává za jinými zeměmi NATO. Zaznělo to dnes na celostátním sněmu veteránů. Česká armáda se například brání odškodňování veteránů za choroby, které jsou jinde ve světě uznávány jako nemoci z povolání. Vysloužilí vojáci si přitom do dalšího života nesou řadu handicapů, a to nejen zdravotních. Těžké pro ně je třeba i najít jinou práci nebo se po návratu ze zahraniční mise začlenit do normálního života.Vojáků, kteří bojovali nebo jinak působili v zahraničních misích, žije v tuzemsku kolem 13 tisíc. Řada z nich si z armády odnesla zdravotní problémy, kvůli kterým si často nemohou najít práci. Domoci se od armády odškodnění je pro ně přitom takřka nemožné. Potvrzuje to například případ Petra Horáka, který byl před dvaceti lety u toho, když česká armáda mířila na svoji první novodobou zahraniční misi v Perském zálivu. Byl několik měsíců velitelem chemické jednotky.Potíže pana Horáka začaly osm let po návratu ze zálivu. Od lékařů si vyslechl nepříznivou diagnózu – Parkinsonova nemoc. Dostal ji v necelých 40 letech a později na internetu zjistil, že podobně jsou na tom desítky amerických i britských veteránů. Nechal se vyšetřit v pražské vojenské nemocnici a obrátil se na armádu, aby chorobu uznala jako nemoc z povolání. "Odpověď byla tak trochu zmatená, že snad ani nebylo prokázáno, jestli jsem byl v té době v Perském zálivu v tom místě, kde se odehrávaly boje," popisuje své zkušenosti Horák. Ze 180členné československé jednotky v Perském zálivu je Petr Horák 13. vysloužilým vojákem, u kterého se objevily vážné zdravotní problémy.Válečný veterán přiznává, že by další iniciativu vzdal, kdyby věc nevzala do ruky jeho manželka – právnička. Po opakovaných podnětech se případ dostal na stůl hlavního hygienika armády, zkoumala ho i komise pro nemoci z povolání ministerstva zdravotnictví. "V žádné z těch oblastí jsme nenašli důkaz, který by jednoznačně svědčil pro kauzální souvislost choroby," řekl ČT24 náměstek pro preventivní a léčebnou péči ÚVN Ivan Jeřábek.Čeští vojáci žadoní i o rekvalifikaciTo není zdaleka jediný problém, na který si veteráni stěžují. Asi největším problémem pro ně je sehnat po odchodu z armády práci. "Už ten šestiměsíční pobyt má dopady," upozornil Jindřich Sitta z Československé obce legionářské s tím, že váleční veteráni nezřídka končí na drogách nebo propadnou gamblerství. Armáda přitom vojáky na život v civilu prakticky nepřipravuje. Rekvalifikace si proto nyní chystají sami veteráni, finance chtějí získat z evropských fondů.Vysloužilým vojákům také vadí, že stát od nového roku 15 procenty daní výsluhové příspěvky, které dostávají vojáci po 15 a více letech služby právě kvůli snížené možnosti uplatnění. Sněm odhlasoval, že se veteráni obrátí až na Ústavní soud. "Mnozí chápou tento bod jako nedodržení závazku státu," zdůraznil místopředseda Sdružení válečných veteránů Ladislav Sornas.Čeští novodobí veteráni nemají na rozdíl od těch z druhé světové války prakticky žádné výhody. Výjimkou je pouze možnost ošetření ve vojenské nemocnici.Výsluha versus právní stát!Začíná boj o zdanění výsluh!Kalouskův zákon č. 346/2010 Sb. vylezl na světlo Boží :-(Vláda dodatečně zdanila o 15% výsluhy ! Tímto si zákonem č.221/1999 Sb.a zákonem -č-361-2003-sb-o-sluzebnim-pomeru-prislusniku-bezpecnostnich-sboru vytřela váda prdel !
Vysloužilec a veterán
Další návrhy společného postupu sledujte na:

http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545
...
http://www.policejniveterani.cz/nabidka-clenum-nos-pcr/pravni-pomoc?jn9365a8cc=1#jf9365a8cc

http://www.problemyvarmade.cz/Zobrazit více

Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

(Vodnar, 16. 1. 2011 18:30)

rozbor Doc.JUDr.Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Kazuistika (Bucheň v. Česko) vyhraný soudní spor o VP
Příspěvek č. 160 ze dne 14. 01. 2011, 17:57:39
...Evropský soud pro lidská práva

· Kazuistika (Bucheň v. Česko)
Pan Anton Bucheň byl od roku 1972 vojákem z povolání a později se stal vojenským soudcem. V souvislosti s připravovaným zrušením vojenských soudů byl propuštěn ze služebního poměru vojáka a od 1. ledna 1994 byl přidělen jako civilní soudce ke Krajskému soudu v Ostravě.
V téže době vojenský úřad sociálního zabezpečení potvrdil nárok pana Bucheně na přiznání výsluhového příspěvku do 16. dubna 2011, avšak zároveň rozhodl, že se vzhledem k ustanovením zákona č. 304/1993 Sb. výplata příspěvku pozastavuje až do ukončení výkonu funkce soudce. Proti tomuto rozhodnutí byl v červnu 1994 podán opravný prostředek k Městskému soudu v Praze, který věc postoupil k rozhodnutí Vrchnímu soudu, jenž rozsudkem ze dne 28. března 1997 návrh zamítl s odůvodněním, že v tomto případě je nutno přihlédnout k tomu, že navrhovatel bezprostředně po skončení služebního poměru nalezl profesionální uplatnění na úrovni odpovídající jeho dosavadního zařazení. Jsou tedy dána objektivní kritéria pro diferencovaný postup založený právní úpravou a nejedná se tedy o porušení principu rovnosti před zákonem. Státu je totiž nutno přiznat i oprávnění, aby z poskytování výhod vyplývajících ze služebního poměru vojáků z povolání vyloučil určitou část osob, u nichž tato objektivní kritéria nejsou buďto zcela, anebo v podstatné části splněna. Na tomto státním privilegiu nemění nic ani skutečnost, že některým bývalým vojenským soudcům a prokurátorům, kteří později nebo za poněkud odlišných podmínek rovněž nalezli uplatnění v civilní justici, výplata výsluhového příspěvku pozastavena nebyla.
V přímé návaznosti na uvedený rozsudek uplatnil pan Bucheň 16. května 1997 evropskou ústavní stížnost, v níž mimo jiné argumentoval tím, že v době vydání rozsudku Vrchního soudu alespoň třicet pět bývalých vojenských soudců a prokurátorů přidělených k obecným soudům pobírá výsluhový příspěvek, a to na rozdíl od dvaceti čtyř bývalých vojenských soudců, jimž bylo vyplácení příspěvku pozastaveno na základě zákona č. 304/1993 Sb. Evropský soud pro lidská práva neměl na základě tohoto doložitelného tvrzení pochybnosti o tom, že došlo k rozdílnému zacházení, pokud se jedná o vyplácení příspěvku různým kategoriím bývalých vojáků. Pro úspěch stížnosti bylo ovšem rozhodné ve smyslu ustálené judikatury odvíjející se zejména od rozsudku Stubbings a spol. z 22. října 1996 to, že pro uvedené rozlišování mezi osobami nacházejícími se v obdobných nebo srovnatelných situacích neexistovalo žádné objektivní či rozumné zdůvodnění. Snaha české vlády ušetřit na výplatě výsluhových dávek je sice srozumitelná, Evropský soud pro lidská práva však nepřesvědčila, neboť - jak čteme v bodě 75 rozsudku ESLP ze dne 26. listopadu 2002 - i kdyby byl brán v potaz prostor pro uvážení, kterým stát disponuje při nakládání s veřejnými prostředky, žádný jiný argument, který by byl schopen ospravedlnit nerovné zacházení v tomto případě v podstatě neexistuje. Jinými slovy: ekonomická racionalita není totéž co racionalita právní.
Senát Evropského soudu pro lidská práva proto jednomyslně rozhodl, že stěžovatel byl diskriminován v souvislosti s očekáváním toho, že bude moci nerušeně využít svých legálně nabytých majetkových práv, a tím byl porušen článek 14 Úmluvy ve spojení s právem na ochranu vlastnictví (článek 1 Prvního dodatkového protokolu Úmluvy). Stěžovateli byla přiznána náhrada hmotné újmy ve výši 20 tisíc EUR, přičemž výrok o porušení Úmluvy sám o sobě poskytuje dostatečné spravedlivé zadostiučinění za morální újmu, kterou stěžovatel utrpěl. Náhrada nákladů řízení požadována nebyla a soud nepovažoval za nutné o ni rozhodovat.
Doc.JUDr.Richard Pomahač, CSc., Právnická fakulta Univerzity KarlovyZobrazit více

Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

(Vodnar, 16. 1. 2011 18:28)

Začíná boj o zdanění výsluh!
Kalouskův zákon č. 346/2010 Sb. vylezl na světlo Boží :-(
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Vláda dodatečně zdanila o 15% výsluhy ! Tímto si zákonem č.221/1999 Sb.a zákonem -č-361-2003-sb-o-sluzebnim-pomeru-prislusniku-bezpecnostnich-sboru vytřela váda prdel .
Antonín Šulc Výsluha versus právní stát - Začíná boj o zdanění výsluh!

Další návrhy společného postupu sledujte na:

http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545
...
http://www.policejniveterani.cz/nabidka-clenum-nos-pcr/pravni-pomoc?jn9365a8cc=1#jf9365a8cc

http://www.problemyvarmade.cz/Zobrazit více

Je to bordel v tomto státě

(Petr, 3. 1. 2011 21:24)

Tak jsem dnes zjistil, že po 10 letech v záloze jsem s výsluhovým příspěvkem na stejné výši, jako když jsem vysvlékl uniformu. Souhlasím s hromadnou žalobou! Je potřeba ukázat celé Evropě, jak se náš stát chová k lidem, kteří pracovali v jeho službách několik desítek let. Celé je to pěkný bordel!!! Kdyby si patřičným způsobem upravili platy ústavní činitelé, kteří ten bordel v naší zemi vytvářejí, byla by státní pokladna rázem plná.

Re: Je to bordel v tomto státě

(Antonín, 6. 1. 2011 19:53)

Souhlas budeme si to muset vybojovat .

Už je to tady

(Honza, 3. 1. 2011 14:35)

VÚSZ zareagoval velice rychle a první letošní výplatu výsluhového příspěvku už těch 15% postihlo. Každopádně pokud rozporovat úpravu zákona, pak hromadně a koordinovaně. Určitě případnou hromadnou žalobu podpořím!

Jsem rovněž pro hromadnou žalobu, a klidně až do Štrasburku ať celá Evropa vidí co to tu je za bordel!

(Antonin, 2. 1. 2011 14:44)

Jsem rovněž pro hromadnou žalobu, a klidně až do Štrasburku ať celá Evropa vidí co to tu je za bordel! Již jedno se to tam projednávalo A ČR tento spor prohrála .

Výsluhy

(Tomáš Novosad, 23. 9. 2010 9:55)

Jak se tedy budeme bránit zdanění výsluh ??? Oni je zdaní a co potom???? Co můžeme udělat ???jednotlivé žaloby???

Co dělat pro nezdanění výsluh?

(Josef Tomek, 23. 9. 2010 11:47)

1) Teď návrh novely půjde do Poslanecké sněmovny a bude záležet na ČSSD, aby ho nedovolila projednat v Poslanecké sněmovně již v 1. čtení (na zamítnutí postačuje 50 hlasů poslanců nebo námitka 2 poslaneckých klubů)

2) potom bude přikázán do Výborů PS k projednání a ty ho usnesením buď doporučí nebo nedoporučí ke schválení a mohou k němu předložit i změny a doplňky

3) potom 2. čtení s obecnou, resp. podrobnou rozpravou, kde poslanci předkládají pozměňovací či jiné návrhy

4) potom 3. čtení a hlasování o přijetí návrhu novely

5) potom Senát

6) potom prezident

7) a pak třeba Ústavní soud (návrh musí podat alespoň 41 poslanců)

Ve všech těchto fázích to jde ještě zarazit, ale k tomu je třeba, aby KAŽDÝ, kdo je proti, důrazně APELOVAL (dopisy, emaily) na poslance, senátory, resp. prezidenta! Protože pokud se to nepodaří zarazit, tak potom už opravdu zbyde se jenom soudit... :-(

V případě souzení se, bych doporučil se spojit např. cestou FB a "složit" se na právníka pro jednoho "pokusného dobrovolníka" :-)

Re: Co dělat pro nezdanění výsluh?

(Jarda, 16. 11. 2010 13:46)

Jsem rovněž pro hromadnou žalobu, a klidně až do Štrasburku ať celá Evropa vidí co to tu je za bordel!

A co s tím?

(Pavel, 19. 9. 2010 11:25)

Bude reálná žaloba na Ministerstvo obrany (čehož se bojí-viz připomínkové řízení k zákonu o dani zpříjmů),aby daň uhradilo za příjemce výsluhového příspěvku,protože došlo k porušení kontinuity zák.č.221 a zákona o dani z příjmů,kde byla jednostraně změněna jedna z návazností.

Re: A co s tím?

(drahomir.mach@gmail.com, 29. 9. 2010 11:06)

Zdravím, jsem bývalý celník,jsem toho názoru, že nejúčinnější by byl samozřejmě odpor všech , co jsou ještě ve "službě", jedině na těchto lidech musí státu záležet, bez nich se státní aparát neobejde a o ně přeci jde už v další řadě, ať si každý spočítá o kolik je daň připraví oproti stavu, který jim byl zákonem "garantován", samozřejmě stát, pokud půjde ještě do větších problémů, může zdaňovat vše a v jakékoli výši, na to je třeba upozorňovat hlavně ty co jsou ve sl. poměru doposud. Je třeba si uvědomit, pokud budou výsluhy jednou zdaněny, bude se tento příjem hodit každé vládě a peníze jsou volně použitelné na cokoli jiného...mějte se, ale vidím to na prohru

žaloby

(Itan, 27. 9. 2010 17:57)

Zdravím Vás přátelé - rentisté z armády a policie.I my celníci jsme za hromadnou žalobu.Jsem stejného názoru a mí kolegové určitě také, že hromadná žaloba bude mít od všech složek, kterých se to týká větší úspěch. Jenom přesvědčit i poslance ČSSD, aby nás v tom podpořili.

Re: žaloby

(Josef Tomek, 27. 9. 2010 23:37)

Prosím o zaslání nějakého kontaktu na Vás na e-mail sov.predseda@seznam.cz a oznamuji, že pro koordinaci postupu ve věci (ne)zdanění výsluh byla zřízena FB skupina http://www.facebook.com/group.php?gid=163607773653545

žaloby

(Jiřík, 23. 9. 2010 20:07)

Myslím, že je blbost jít do žalob každý sám. Já mám ve svém okololí tak 30 bývalých vojáků se kterými jsem mluvil a všichni do doho půjdou. Podáme hromadnou žalobu a všichni advokáta zaplatíme.

Re: žaloby

(Magistr, 23. 9. 2010 21:37)

Také jsem stejného názoru, že se to musí udělat prostřednictvím hromadné žaloby...
Já se rozhodně připojím!

Re: Re: žaloby

(Tomáš Novosad, 24. 9. 2010 11:09)

Jistě, čím nás bude víc, tím lépe. Hromadná žaloba, nebo vůbec žaloba je nutnost. On by totiž "přítel" armády pan Kalousek mohl třeba za 2 roky zvednout daň na výsluhy na 85%, nebo dle libosti.

Re: žaloby

(paja, 25. 9. 2010 13:16)

já se také připojím. Prosím má adresa je:paja1708@seznam.cz

žaloby

(Jarda, 24. 9. 2010 13:22)

Zdravím přátele-rentiéry z armády. Jsem rentiér policejní a náš problém je stejný. Individuální žaloby jsou k ničemu. Bohužel v téhle zemi, kdy se na rozsudky čeká roky a stojí to jen mnoho peněz je to asi také na zvážení. Když si představíte, kolik soudů by to muselo při jejich nečinnosti projednat, než by to mohlo jít přes ústavní soud, tak je to běh na mnoho let a nevěřím, že jiný než ÚS by nám dal za pravdu. Jen pro zajímavost, již 3 roky leží žaloba u MS v Praze proti našemu zákonu 361, ohledně práce zadarmo 150 hod. Soud to ještě nezačal vůbec projednávat, ačkoliv žaloby podané tomuto soudu třeba před rokem jsou již pravomocně vyřešeny. Takže tady vidíte jasný případ toho, koho asi v tomto státě zajímáme. Bohužel v tomhle neprávním státě, kde se používá to zákonné slovní spojení " nepravá retroaktivita " lidově řečeno, že veřejný zájem je nadřazený všemu, tak to ve skutečnosti znamená, že ti aroganci ve vládě mohou toto použít kdykoliv na cokoliv budou potřebovat. Já bych tu žalobu osobně viděl jedině přes poslance, kteří mohou podat žalobu ÚS rovnou, myslím, že jich musí být něco kolem 40, nevím přesně. Jenže mám pocit, že ČSSD se do toho chtít nebude, neboť pro ně nejsme zajímaví, je nás relativně málo. Oni raději půjdou do ústavní žaloby a to již veřejně proklamují, proti zdanění stavebního spoření, protože těchto lidí je několik milionů a kdyby jim to vyšlo, tak je to i mnoho nových případných voličů a o tom to bohužel je.